Ose shalom

Musik: Nurit Hirsch

Ose shalom bim´romav
Hu ya´aseh shalom aleinu
V´al kol Israel
V´imru ... imru amen

Ya´aseh shalom, ya´aseh shalom
Shalom aleinu
V´al kol Israel