Erev shel shoshanim

Musik: Yosef Haddar
Text: Moshe Dor

Erev shel shoshanim
Netseh nah el habustan
Mor b´sanim ul´vonah
L´ragléch miftan

Shachar homah yonah
Roshech ma´aleh t´lalim
Pich el haboker shoshana
Ektefenu li

Refrain:
Leilah yored l´at
V´ruach shoshan noshvah
Havah elchash lach shir balat
Zemer shel ahavah