Chorshat ha’ekaliptus

Musik: Naomi Shemer
Text: Naomi Shemer

K´she´ima ba´a heina yafa utse´ira
Az aba al givah banah lah bayit
Chalfu ha´avivim, chatsi me´a avra
V´taltalim hafchu seyva bintayim

Me´ever la yarden ra´amu hatotachim
V´hashalom chazar b´sof ha´kayitz
V´chol hatinokot hayu la´anashim
V´shuv al hagivah hekimu bayit

Refrain:
Aval al chof yarden k´mo me´uma lo kara
Otah hadumiyah v´gam otah hataf´ura
Chorshat ha´ekaliptus
Hagesher
Hasirah
V´reyach hamalu´ach al hamayim